Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

deel dit artikel op:

Samenwerken is meer dan toeval en goede wil!

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

VeBeS

De voornaamste opdrachtgevers van Licht en Liefde zijn de blinde en slechtziende mensen. We willen een heel bijzondere band met hen. Die vinden we in de samenwerking met VeBeS, de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde. Deze band wordt omschreven in onze statuten. Hij wordt geconcretiseerd in samenwerkingsakkoorden, die een goede samenwerking op langere termijn borgen. De uitdagingen van de vereniging zijn onze uitdagingen. We zoeken en vinden voor elk probleem een oplossing.

VeBeS wil er zijn voor alle mensen die met oogproblemen geconfronteerd worden. Mensen van wie het zichtvermogen niet meer corrigeerbaar is, krijgen - ongeacht de aard of oorzaak van hun aandoening - te maken met heel wat dagelijkse problemen. Wij bieden hen informatie, ontspanning, ledenservice en belangenbehartiging.

Voor wie nog maar recent in aanraking is gekomen met verminderd zicht, maar ook voor mensen die al langer met visuele beperkingen in het leven staan, is onderling contact veelbetekenend. Zowel voor onze leden zelf als voor de directe omgeving geven deze uitwisselingen van ervaringen moed. Ze tonen de nog onbekende mogelijkheden van en voor mensen die blind of slechtziend zijn.
 

Samenwerken op alle vlakken: het netwerk Licht en Liefde / KMBS

Om diverse redenen groeiden er uit Licht en Liefde specifieke initiatieven om aan welbepaalde noden te voldoen. Meestal lagen betoelagingsvereisten aan de basis van het oprichten van een aparte inrichtende macht hiervoor.

De meeste vzw 's die zo onstonden, vormen nu het netwerk Licht en Liefde. We pakken de uitdagingen samen aan, proberen elkaar te versterken, om zo steeds beter tegemoet te komen aan wat er van ons allen wordt verwacht. We werken dus samen op structureel (bestuurlijk), strategisch en operationeel vlak en zetten in op een gemeenschappelijk efficiënt middelenbeheer.

In 2008 sloot ook de vzw KMBS bij de netwerk aan. De KMBS zet vooral in op het organiseren van wingebieden door de samenwerking, het vinden van extra werkingsmiddelen om vernieuwing, extra soliddariteit en ontvoogding te verwezenlijken. Ze ondersteunt ook de vorming van een open en hedendaagse data- en VOIP- (voice over IP) communicatiesysteem.
 

KMBS

De Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw (KMBS) werd opgericht in 1891.

KMBS is een pluralistische en ongebonden vereniging zonder winstoogmerk, die personen met een visuele handicap (blinden en slechtzienden) informeert en begeleidt om zo tegemoet te komen in hun specifieke noden.

KMBS maakt de politieke, administratieve instanties en verantwoordelijken bewust van de problemen die personen met een visuele handicap dagelijks ondervinden.

KMBS zet zich in voor een maximale integratie van de personen met een visuele handicap in onze huidige maatschappij.

In 2008 bracht de KMBS haar expertise in bij Blindenzorg Licht en Liefde en zette extra in op:

  • samenwerking
  • extra fondsen voor extra verantwoordelijkheden
  • ondersteuning van communicatie
     

Licht en Liefde Heem ('Huis 45')

Licht en Liefde Heem is er voor mensen met een visuele handicap en bijkomende uitdagingen die ondersteuning, accommodatie en aangepaste waardevolle bezigheden zoeken.

Momenteel wordt het woon- en activiteitenproject klaargestoomd voor de toekomst. Er werd bijvoorbeeld overgestapt naar drie gescheiden woongroepen van telkens tien bewoners, waarbij elke groep een vergelijkbare zorgnood heeft. Er komen in Varsenare drie woningen. In afwachting kan iedereen al wennen aan het ‘gezinsleven’ in de eigen groep, en aan de vaste begeleiders. Na de openbare aanbesteding starten de werken eind 2018 of begin 2019. Intussen krijgen de activiteiten al een nieuwe locatie. Ook op ICT-vlak werd grondig vernieuwd. Daardoor zijn de cliënten beter op te volgen en worden bepaalde taken van de begeleiding vereenvoudigd.

Het Heem heeft in zijn geschiedenis al meerdere gedaanteverwisselingen doorgemaakt. Gestart in 1969 als vakantiecentrum, werd het vervolgens een gezinsvervangend tehuis – eerst voor mannen, dan gemengd – en daarna een ‘FAM’ (flexibel aanbod voor meerderjarigen). Nu valt het onder de Persoonsvolgende Financiering. Er was nood aan een nieuwe manier van werken, waarbij de cliënt volledig centraal staat en verantwoordelijkheid krijgt over zijn budget. Als sociaal ondernemer proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de vraag van cliënten.

We zijn ook bezig met verschillende nieuwe projecten, zoals een activiteitencentrum in Kortrijk en een woonproject in Overpelt. Er blijven immers nieuwe aanvragen binnenkomen.

Meer info: info@huis45.be, tel. 050 40 60 53

 

Sint-Rafaël

Sint-Rafaël is een school in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 type 6, voor volwassenen met een visuele beperking. Zij kunnen er onder andere een individueel opleidingstraject samenstellen op basis van hun persoonlijke motivatie, interesse en mogelijkheden. Ze kunnen er ook het diploma secundair onderwijs van het zesde en zevende jaar BSO kantooropleiding halen via de centrale examencomissie.

Ons doel is personen met een visuele beperking via een kort- of langdurige opleiding op een adequate manier te begeleiden om zich zo zelfstandig mogelijk (terug) te integreren in hun maatschappelijke omgeving. We streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid van de cursist en naar zijn/haar integratie en participatie in de maatschappij. Alle vorming gebeurt op eigen vraag van de cursist, toegespitst op zijn/haareigen situatie en met aangepaste didactische methodes.

 

Projectmatig samenwerken in een structurele partnerschap

Licht en Liefde ziet in enkele voorzieningen de kans om structureel samen te werken. We hebben een vergelijkbare visie, vullen elkaar aan en betekenen samen een sterke verzameling van expertise, die we willen inzetten ten voordele van blinde en slechtziende mensen. Dit vormt een betrouwbare basis om projectmatig samen te werken en de expertise op verschillende vlakken met elkaar te delen. Dat gebeurt onder meer via het expertisenetwerk 'OVERZIEN'.

De Kade vzw

Zoals schepen aanmeren aan de kade, hun ladingen lossen en nieuwe ladingen inschepen, zo meren kinderen, jongeren en volwassenen aan De Kade van ons ondersteunings- en expertisenetwerk aan.

Zij brengen hun kwaliteiten, maar ook hun vragen mee, doen nieuwe ervaringen op en gaan, verrijkt, weer op stap. Scheepslossers, vrachtbehandelaars, handelaars… vormen de kern van het leven aan de kade. Zij spelen een belangrijke rol - zo ook de grote waaier van medewerkers.

Wie aan de kade staat, … onthaalt, luistert, begeleidt, geeft perspectief. De kade is voor de een een rustpunt, brengt vernieuwing voor de ander. Sommige schepen meren langer aan. Enkele blijven en gooien voorgoed hun anker uit. De meeste varen weer weg. En ooit hoop je hen behouden terug te zien.
 

Centrum Ganspoel

Het Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking.
 

Koninklijk Instituut Woluwe

In het Koninklijk Instituut Woluwe willen ze met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, het welbevinden bevorderen van kinderen en jongeren met een gehoorstoornis, een taalstoornis, een autismespectrumstoornis, een visuele beperking of een gedrags- en emotionele stoornis.

 

 

Luisterpunt

Luisterpunt is de bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Het is een openbare bibliotheek die een specifieke werking uitbouwt. Aan al wie geen of moeilijk gewone, gedrukte boeken kan lezen, bezorgt Luisterpunt lectuur in een aangepaste vorm: blinde en slechtziende personen, mensen met dyslexie, MS- en afasiepatiënten, ... De lectuur is beschikbaar in twee vormen: Daisy-luisterboeken en brailleboeken.

Luisterpunt groeide uit een fusie tussen de Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek Licht en Liefde en de Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek. Blindenzorg Licht en Liefde werkt intens met Luisterpunt samen in het kader van collectievorming, productie van braille- en luisterboeken en de modernisering van de wijze waarop dit alles bij de mensen met leesproblemen kan worden gebracht.
 

Centrum voor visuele revalidatie UZ Gent

Het Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision van het UZ Gent is een onderdeel van de dienst Oogheelkunde, met als diensthoofd prof. dr. P. Kestelyn. Het UZ Gent biedt al vele jaren lowvisionactiviteiten maar sinds 2006 is het door een Conventie van het RIZIV erkend als revalidatiecentrum.

Het Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision richt zich tot patiënten met een visuele handicap, volwassenen en kinderen. De oogaandoening kan zowel stabiel of evolutief zijn, aangeboren of verworven. De patiënt krijgt in het centrum multidisciplinaire begeleiding in het leren omgaan met deze handicap.

Het centrum werd opgericht omdat er nood is aan medisch onderbouwd en neutraal advies en professionele begeleiding en therapie voor patiënten met een visuele handicap. Patiënten krijgen advies in verband met hulpmiddelen (voor thuis, school of werk), het aanpassen van lowvisionhulpmiddelen of hulpmiddelen voor het het dagelijks leven, dactylo-, braille- en computerlessen, kooktherapie en mobiliteitstraining.

Dankzij de sterk geëvolueerde technologie is integratie in normaal onderwijs of werk ook steeds beter mogelijk.

Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, ter aanvulling van en in nauwe samenwerking met het revalidatieteam.

Centrum voor visuele revalidatie UZ Antwerpen

Het revalidatiecentrum van het UZ Antwerpen biedt hulp aan slechtziende of blinde kinderen en volwassenen. De begeleiding is vraaggestuurd en wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak.

Het revalidatiecentrum biedt hulp bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel om bijvoorbeeld te lezen, televisie te kijken, een schoolbord te lezen of met een PC te werken.

Er worden trainingen aangeboden om specifieke vaardigheden aan te leren, zoals het leren gebruiken van nieuwe software, het verbeteren van de lichaamshouding of motoriek, het optimaal leren gebruik maken van de restvisus of niet-visuele informatie en het stoklopen.

In het revalidatiecentrum wordt advies en informatie gegeven op psychosociaal gebied, zoals inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en informatie over tegemoetkomingen en voordeeltarieven.

Revalidatiezittingen die beantwoorden aan de RIZIV-richtlijnen worden via het ziekenfonds van de patiënt vergoed.

Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, in aanvulling en nauwe samenwerking met het revalidatieteam.
 

Centrum voor visuele revalidatie UZ Leuven

Het revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden van UZ Leuven biedt gespecialiseerde hulp aan personen met visuele problemen. Het centrum wil de kwaliteit van het dagelijkse leven van slechtziende en blinde personen verbeteren, zowel in de thuissituatie als bij vrijetijdsbesteding, op school en op het werk. Er worden communicatietechnieken, mobiliteitstechnieken en hulpmiddelen aangeboden die het gezichtsverlies compenseren.

De patiënt wordt begeleid in het verwerven van aangepaste vaardigheden om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te verkrijgen. De specifieke doelstellingen van de revalidatie worden door een multidisciplinair team in overleg met de patiënt opgesteld. Een individueel revalidatieprogramma wordt opgemaakt. Dit programma wordt gerealiseerd in ambulante therapiesessies in het revalidatiecentrum of de thuissituatie

Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, in aanvulling en nauwe samenwerking met het revalidatieteam.