Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

deel dit artikel op:

Home

Privacy disclaimer

Wij respecteren uw privacy!

Hieronder vindt u de basisinformatie m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees ook onze meer uitgebreide Privacyverklaring Fondsenwerving. U kunt die ook verkrijgen op eenvoudig schriftelijk verzoek.

1. De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwervingscampagnes is Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare; KBO-nummer: 0405.123.864.

2. Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten, over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en de administratieve afhandeling van giften, inclusief eventueel het bezorgen van het fiscaal attest.

3. Wij verwerken: (i) contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht), (ii) e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken (tenzij men dat niet wenst), (iii) voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand aanschreven, (iv) informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan. Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen.

4. Onze verwerking van persoonsgegevens voor fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Blindenzorg Licht en Liefde vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen en dit onze non-profit doelstellingen bevordert. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van de gift verwerkt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze verplichtingen jegens u, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

5. Wij doen een beroep op dienstverleners zoals Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – 'DSC'), die de gegevens voor ons bewaren en ook fondsenwervingscampagnes organiseren en opvolgen. DSC doet voor het produceren van sommige campagnes een beroep op een leverancier in de Verenigde Staten die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift (zoals banken en de fiscale overheid) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Wij verkregen uw gegevens doordat (i) u in het verleden een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of (ii) u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website); of (iii) u reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverlener DSC, of (iv) wij uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde via DSC. Gegevens over deze derde kunnen op aanvraag bij DSC worden bekomen.

7. Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt, kunt u die inkijken, laten verbeteren of verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking voor fondsenwerving of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel uw naam en adres op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht van verzet of recht van vergetelheid uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om deze gegevens bij te houden zodat u niet meer gecontacteerd zult worden. Voorts kunt u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. U kunt uw rechten uitoefenen met een kopie van uw identiteitsbewijs of ander bewijs van identiteit per brief aan Blindenzorg Licht en Liefde of via e-mail naar giften@lichtenliefde.be of per brief aan DSC of via e-mail naar donateurs@dsc.be. U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar commission@privacycommission.be.

8. Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, dan worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt of bewaard. Indien u ons een gift doet, verwerken wij uw gegevens voor onze verdere fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale of andere wetgeving). Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer bewaren of verwerken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 7 hierboven.

9. Wanneer u een gift overmaakt, worden uw naam, adres, aanspreektitel, geslacht en giftgegevens ook verwerkt door DSC als verwerkingsverantwoordelijke om deze gegevens te laten gebruiken door andere non-profit organisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt. De lijst met de betrokken non-profit organisaties kan worden opgevraagd bij DSC. Deze doorgifte aan DSC en andere non-profit organisaties is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van alle betrokken non-profitorganisaties om zich van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van hun projecten. De gegevens worden door DSC bewaard tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een gift heeft gedaan. DSC zal de gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de hier beschreven doeleinden indien u dit niet wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 7 hierboven. U kunt dit laten weten per brief aan DSC of via email aan donateurs@dsc.be. Het volledige privacy-beleid van DSC kan worden geconsulteerd op https://privacy.dsc.be/. De functionaris voor de gegevensbescherming van DSC kan gecontacteerd worden via dpo@dsc.be.