Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

deel dit artikel op:

Het besturen van een voertuig

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

WETTELIJKE REGELS VOOR HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG ALS SLECHTZIENDE

Fiets

Wat de fiets betreft, zegt het verkeersreglement dat u in staat moet zijn om te sturen: u moet de nodige lichaamsgeschiktheid, kennis en rijvaardigheid bezitten. U moet ook in staat zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend uw voertuig goed in de hand hebben. Wilt u als slechtziende fietsen, dan vraagt u eerst advies aan uw oogarts. Verwittig ook uw verzekeringsmaatschappij (burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, ‘familiale polis’) dat u slechtziend bent en fietst.

Motorvoertuig

Als u een motorvoertuig wilt besturen waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt, dan moet u ook voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden en is er een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig. Bij het afsluiten van de verzekering moet u de verzekeraar inlichten over uw lichamelijke toestand of die van de gebruikelijke bestuurder.

Gaat het om een motorvoertuig waarvoor een rijbewijs vereist is, dan moet u een rijgeschiktheidsattest, afgeleverd door uw oogarts, kunnen voorleggen. Volgens de minimumnormen inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig komt u als bestuurder in aanmerking als u, zo nodig met optische correctie, een binoculaire gezichtsscherpte van ten minste 5/10 hebt (of 6/10 voor personen met één oog) en uw gezichtsveld minstens 120 graden bedraagt. Rijbewijsbezitters die niet meer aan deze voorwaarden voldoen, dienen hun rijbewijs in te leveren bij de bevoegde overheid. Deze bepalingen gelden voor het besturen van motorvoertuigen waarvoor een rijbewijs nodig is van groep 1. Hiervoor hebt u altijd een rijgeschiktheidsattest van een oogarts nodig.

Elke kandidaat-chauffeur die slaagt voor het theorie-examen, moet een verklaring ondertekenen over zijn lichamelijke en geestelijke toestand. Zijn medische toestand dient in overeenstemming te zijn met de medische minimumnormen. De kandidaat ondertekent een verklaring over zijn visuele functies. Wie een visuele stoornis of oogaandoening heeft of denkt te hebben, mag die verklaring niet ondertekenen. Doet u het toch, dan legt u een valse verklaring af. In een dergelijke situatie moet u zich wenden tot een oogarts, die dan een attest van rijgeschiktheid model X kan afleveren.

Een tweede verklaring gaat over de lichamelijke of geestelijke toestand. Als de kandidaat meent onderhevig te zijn aan één of meerdere aandoeningen, dient hij zich te wenden tot zijn huisarts of specialist. Afhankelijk van de problematiek kan het advies van andere artsen of specialisten vereist zijn. De arts die alle gegevens verzamelt, levert het eventuele rijgeschiktheidsattest af.

Vertoont de kandidaat een vermindering van de functionele vaardigheden ten gevolge van een aantasting van het musculo-skeletaal systeem, een aandoening van het centrale of het perifere zenuwstelsel of stoornissen in zijn motorische controle, zijn waarnemingen, zijn gedrag of beoordelingsvermogen, dan moet hij naar het CARA verwezen worden.

CARA

Het CARA, Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing, is een afdeling van het BIVV. Het heeft als opdracht de rijgeschiktheid te bepalen van de kandidaten met een verminderde functionele vaardigheid die een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig. Het CARA levert geen rijbewijzen, wel rijgeschiktheidsattesten af.

De aanpassingsdeskundigen adviseren over de technische aanpassingen aan het motorvoertuig en beoordelen de rijgeschiktheid in de praktijk. Psychologen beoordelen de psychologische geschiktheid, terwijl artsen de medische geschiktheid beoordelen en het rijgeschiktheidsattest afleveren. Dit attest wordt afgeleverd als de medische conditie in overeenstemming is met de medische minimumnormen en de kandidaat over de praktische vaardigheden beschikt om veilig een al dan niet aangepast motorvoertuig te besturen.

Aan het gebruik van het rijbewijs kunnen ook voorwaarden en beperkingen gesteld worden. Die worden bepaald op basis van uw lichamelijke en geestelijke toestand, rekening houdend met de risico’s, omstandigheden en gevaren die eigen zijn aan het besturen van een bepaald motorvoertuig. Deze voorwaarden en beperkingen kunnen o.m. betrekking hebben op de rijbewijscategorie, het type voertuig, de gebruiksvoorwaarden, het ogenblik van gebruik, de actieradius, de geldigheidsduur en het gebruik van hulpmiddelen.

De onderzoeken op het CARA zijn gratis. Het CARA beschikt ook over aangepaste lesauto’s die gratis ter beschikking worden gesteld, via de rijschool.

Het CARA is erkend door de Commissie voor de Bescherming van de Private Levenssfeer. Geen enkele informatie wordt meegedeeld aan verzekeringen, gemeentelijke administratie of politie.

U kunt bij het CARA ook terecht voor nadere inlichtingen over het rijbewijs, de autokeuring, advies bij het aanpassen of verbouwen van een motorvoertuig enz.

Adres: CARA, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, tel. 02-244 15 52, cara@bivv.be

Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE